תנאי שימוש

 

עדכון אחרון: מרץ 2023

 

עצם – מכינה תורנית לצה”ל (ע”ר), עמותה
רשומה מספר 580140606
(להלן: “העמותה“, “אנחנו” או “אנו“)
פיתחה ומפעילה יישומון (אפליקציה) זה להנגשת שיעורי תורה, ערכים, ותכנים אחרים מטעם
העמותה (להלן: “האפליקציה“). באמצעות האפליקציה, באפשרותך לקבל
גישה לתכנים של העמותה ו/או מכינה קדם צבאית עצם, לרבות סרטונים, קטעי קול, תמונות
וקבצי טקסט העוסקים, בין היתר, בנושאים תורניים ובנושאים הקשורים בעמותה ו/או במכינה
כאמור (להלן, יחד עם האפליקציה, “השירותים“).
תנאי השימוש
המפורטים במסמך זה מסדירים את גישתך ושימושך בשירותים (להלן: “תנאי השימוש“).
מדיניות
הפרטיות
שלנו, המפורסמת ב-https://otzem.org.il/%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%95%d7%aa, מסדירה את אופן איסופו, עיבודו והעברתו של מידע אישי (כהגדרתו
במדיניות הפרטיות) על ידינו
(להלן:
מדיניות הפרטיות“).
המונח
את/ה“/”הנך“, הוא כל מבקר/ת באפליקציה ו/או כל
מי שמשתמש בשירותים, לפי העניין.
לכל שאלה או בקשה הנוגעת לתנאי שימוש אלה, אנא צרו קשר
בכתובת
office@otzem.org.il.

 

אנא קרא/י את תנאי השימוש בעיון. בלחיצה על הכפתור המסומן
ב-“אני מאשר/ת”, את/ה מעיד/ה על הסכמתך לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות
 . בכפוף לכל דין, העמותה
שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל
עדכון כאמור יהיה בתוקף מהמועד הקבוע כפי שפורסם באפליקציה. אם אינך מסכים/ה לתנאי
השימוש, כולם או מקצתם, אינך רשאי/ת לעשות שימוש בשירותים לכל מטרה שהיא ולא תהיה
לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה.

 

1.    
השירותים. בכפוף לאמור
בתנאי השימוש, הנך רשאי/ת להשתמש בשירותים כדלהלן:

 

1.1.    
גישה ו/או שימוש בשירותים
מותרים רק לשימוש אישי/פנימי בלבד, ולא לשימוש מסחרי, בהתאם לתנאי השימוש. כל
שימוש אחר בשירותים כפוף להסכמתה המפורשת מראש ובכתב של העמותה.

 

1.2.    
השימוש בשירותים והגישה
אליהם בטלים ומבוטלים ככל שהשימוש או הגישה אליהם אסורים לפי חוק, תקנה או כל
התחייבות אחרת. הנך מצהיר/ה ומתחייב/ת כי: (א) כל מידע אשר מסרת בתהליך יצירת חשבון
הוא נכון, מדויק, עדכני ומלא; (ב) תשמר/י את דיוק ואמיתות מידע זה; (ג) הנך בן/בת
שמונה עשרה (18) שנים ומעלה ואת/ה כשיר/ה להתקשר בחוזה מחייב;
(ד) השימוש שלך בשירותים אינו מפר כל דין או כל התחייבות שעשויה להיות לך כלפי צד
שלישי; וכן (ה) כל שימוש שלך בשירותים יהיה בהתאם לתנאי השימוש ולכל דין.

 

1.3.    
בכפוף לכל דין, העמותה
שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירותים על פי שיקול דעתה
הבלעדי. הודעה בדבר השעיה או ביטול תימסר באפליקציה. בכפוף לכל דין, העמותה אינה
אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה משינויים כלשהם, השעיה או ביטול השירותים.

 

2.      
יצירת חשבון

 

2.1.    
הורדת האפליקציה וגישה
לרוב השירותים אינן מחייבות רישום באפליקציה. עם זאת, על מנת להשתמש בחלק מהשירותים,
בכפוף ולאחר הסכמתך לתנאי השימוש, עליך ליצור חשבון משתמש. במהלך ההרשמה נבקש ממך
למסור מידע מסוים, לרבות שמך המלא, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון, ומידע
וולונטרי, כגון תמונת משתמש. אנו עשויים לשנות את אופן הרישום, מעת לעת, לפי שיקול
דעתנו הבלעדי.

 

2.2.    
את/ה אחראי/ת באופן בלעדי ומלא על ביטחון המכשיר ו/או החשבון שלך
ועל הפעילות שלך בעת השימוש בשירותים, גם במקרה בו הפעילות לא בוצעה על ידך. העמותה
לא תישא באחריות בגין כל הפסד או נזק הנובע משימוש בלתי מורשה בחשבונך. את/ה מסכים/ה
ומתחייב/ת לשפות ולפצות את העמותה בגין כל שימוש פסול, בלתי מורשה או בלתי חוקי בחשבונך,
אלא אם הודעת לעמותה בכתובת
office@otzem.org.il על
שימוש ו/או חדירה בלתי מורשית לחשבונך ועל כך שאת/ה מבקש/ת את חסימתו. העמותה איננה
מנטרת ואינה יכולה להבטיח שתדע על כל שימוש בלתי נאות בשירותים.

 

2.3.    
הנך מוזמן/ת ליצור עמנו קשר בכתובת office@otzem.org.il בכל בעיה, בקשה או תלונה המתייחסת
לפעילות ולתקינות השירותים.

 

3.       השעיה, ביטול, וסגירת חשבון

 

3.1.    
הנך רשאי/ת
לבקש את סגירת
חשבונך
 , בכל עת
ומכל סיבה שהיא, על ידי שליחת בקשה לעמותה לכתובת
office@otzem.org.il. העמותה תסגור את חשבונך בהקדם לאחר קבלת בקשתך. מדיניות הפרטיות מסדירה את אופן הטיפול במידע האישי שלך
לאחר סגירת חשבונך. למען הסר ספק, בקשה לסגירת חשבונך לא תשפיע על פעולה שבוצעה טרם
בקשת סגירת החשבון.

 

3.2.    
הנך מאשר/ת
כי ידוע/ה לך כי העמותה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל
דין, להשעות או לבטל את חשבונך ולהסיר כל תוכן הקשור אליו, במתן התראה מראש בת
שלושה (3) ימים על כך,
מכל סיבה שהיא, וללא התראה מוקדמת בגין אחת
מהסיבות הבאות: (1) הפרה של תנאי השימוש; (2) התנהגות שמהווה הונאה או שהינה
פוגענית או מטרידה; (3) התנהגות המזיקה למשתמשים אחרים, לצדדים שלישיים, למוניטין
של השירותים ו/או העמותה
; וכן (4)
ניסיון זדוני לפגוע בפעילות העמותה באמצעות ביקורות ו/או פרסומים שליליים, והכל
בהתאם להוראות הדין. בכפוף לכל דין, עם השעיית או ביטול חשבונך, לא תהיה לך כל
גישה לכל תוכן ו/או שירותים אשר היו זמינים לך באמצעות חשבונך ואינך רשאי/ת להירשם
מחדש ללא אישור מפורש מהעמותה.
הודעה בדבר השעיה או ביטול תימסר באפליקציה ו/או לאמצעי
תקשורת אחר הידוע לנו
. בכפוף לכל דין, העמותה אינה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה
משינויים כלשהם, השעיה או ביטול חשבונך.

 

3.3.    
כל סגירה או
השעיה של חשבונך לא תשפיע על חבויותיך כלפי העמותה תחת תנאי השימוש (לרבות זכויות
שיפוי, כל הצהרותיך כלפינו וכן הגבלת האחריות), שלפי מהותם ולפי העניין מיועדים
להוסיף ולהתקיים לאחר סגירה או השעיה כאמור.

 

3.4.    
אם נסבור,
לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי התרחשה הפרה של תנאי השימוש או כי התרחשה כל התנהגות
בלתי חוקית או בלתי נאותה, נוכל לנקוט בכל פעולה חוקית הנראית לנו הולמת. העמותה
שומרת לעצמה את הזכות לחקור כל חשד להפרה של תנאי השימוש או של התנהגות בלתי חוקית
או בלתי נאותה בשירותים. העמותה תשתף פעולה עם כל חקירה של רשויות אכיפת החוק או
עם כל צו בית משפט שדורש ממנה או מנחה אותה לחשוף את הזהות, ההתנהלות או כל תוכן
של כל משתמש שישנו חשד שנקט בפעולות הנחזות למנוגדות לדין.

 

4.      
תוכן

 

4.1.    
תכנים שונים עשויים להיות זמינים עבורך באמצעות השירותים,
לרבות צילומי וידאו, הקלטות כל וקטעי טקסט, וכל חומר אחר אשר קשור ו/או נובע
מהמוזכר לעיל (להלן: “תוכן“). איננו מקדמים כל תוכן, דעה, או
המלצה, המבוטאים בתוכן ו/או על ידי משתמש כזה או אחר, ואנו דוחים באופן מפורש כל
אחריות הנוגעת לתוכן, לרבות, ללא הגבלה, תוכן המשתמש.

 

4.2.    
בכפוף לכל דין, העמותה אינה אחראית על הדיוק, הנכונות,
התועלת, הבטיחות או זכויות קניין רוחני הקשורות בתוכן, באופן ישיר או עקיף. אף על
פי שמשתמשי השירותים מחויבים להסכים לתנאי השימוש, צדדים שלישיים המבצעים שימוש
בשירותים (לרבות משתמשים לא מורשים) עשויים לפרסם או להעביר חומרים פוגעניים או
מגונים, אליהם הנך עלול/ה להיחשף באופן בלתי רצוני. הנך מוותר/ת בזאת על כל זכות
או סעד משפטי או סעד מכוח כל דין הנוגע לך או אשר עשוי לעמוד לזכותך בהקשר עם
האמור לעיל. אנו דוחים במפורש כל אחריות, הנוגעת לכל פעולה, ללא קשר לצורת
הפעולה, או מחדל של משתמשים או צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים בשירותים (לרבות
משתמשים לא מורשים), בין אם הפעולה או המחדל נוצרו במהלך השימוש בשירותים או בכל
דרך אחרת.

 

5.      
מגבלות שימוש. למעט שימושים
שהותרו באופן מפורש בתנאי השימוש, אסור לבצע ו/או לאשר ו/או לאפשר לכל צד שלישי
לבצע שינויים בשירותים. את/ה מתחייב/ת כי את/ה (ו/או מי מטעמך) לא תעשה/תעשי אחד
או יותר מהדברים הבאים: (1) תשנה/י, תערוך/תערכי, תעתיק/י, תשאב/י מידע, תעניק/י
רישיון משנה, תתרגם/י, תמכור/תמכרי, תבצע/י פעולות של הנדסה חוזרת, תפרק/י או
תרכיב/י מחדש כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האפליקציה, לרבות בסיס המידע, וכן
פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור מתן השירותים; (2) תנסה/י
לסכל, למנוע, לשבש או להפריע בצורה כזו או אחרת לתכונות הקשורות באבטחת השירותים
או לתכונות המונעות או מגבילות שימוש; (3) תציב/י את האפליקציה, או כל חלק ממנו,
בתוך מסגרת אתר אחר ו/או תעשה/י כל שימוש מסחרי, ללא הסכמתה מראש ובכתב של העמותה;
(4) תשתמש/י בכל רובוט, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר
אשר מתוכנן לאנדקס, לאתר ולאחזר מידע באפליקציה או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את
מבנה מאגר הנתונים והקוד באפליקציה; (5) תתחזה/י לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג העמותה
ו/או תמסור/תמסרי תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר לאדם או גוף כלשהו ו/או תעלה/תעלי
לאפליקציה, תעביר/י, תשלח/י או תשדר/י כל חומר שקרי ומטעה ו/או חומר אשר נועד
להערים על משתמש או על גוף כלשהו או תעשה/י שימוש בחשבון או סיסמה של משתמש אחר
מבלי לקבל את הסכמתו מראש ובכתב; (6) תאסוף/תאספי או תאגור/תאגרי מידע אישי על
משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות או תפיץ/י דואר זבל (
SPAM)
לשרתי האפליקציה ו/או למשתמשים בשירותים; או (7) תעשה/תעשי כל שימוש בשירותים
באופן שאינו מאושר על פי תנאי השימוש ו/או כל דין.

 

6.      
קניין רוחני. האפליקציה, השירותים, לרבות התכנים המוצעים במסגרת
השירותים, וכל הנתונים והמידע הזמין באמצעות השירותים הם רכושה הבלעדי של העמותה
או של צדדים שלישיים אחרים שהתירו לעמותה להשתמש בהם, ואין לראות בשימוש בשירותים
כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של העמותה או של צדדים
שלישיים, לפי העניין. זכויות היוצרים באפליקציה, בתוכן וברעיון העומד ביסוד
השירותים, לרבות סימנים מסחריים, עיצוב האפליקציה, וכן בכל פעולה אחרת בשירותים
הייחודים או הבלעדיים לעמותה, שמורים לעמותה. אין להעתיק או לפרסם את התוכן הנמצא בשירותים
או כל חלק ממנו ו/או לעשות בו או במידע העומד בבסיסו שימוש כלשהו, לרבות שימוש
מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של העמותה. כמו כן, אין להכניס בשירותים
שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל
חלק מן השירותים בלא קבלת הסכמתה של העמותה מראש ובכתב.

 

7.      
הגבלת אחריות

 

7.1.    
בכפוף לכל דין, העמותה לא תישא באחריות לכל אי התאמה,
חוסר, הטעיה או טעות בקשר לשירותים, לרבות בקשר לטיבם או התאמתם או לתיאורם של התכנים
המוצעים במסגרת השירותים. בכפוף לכל דין, העמותה לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם
בעקיפין בשל שימוש בשירותים. הנך מתחייב/ת ומצהיר/ה כי ידוע לך ואת/ה מסכים/ה, כי
השימוש בשירותים הינו על אחריותך בלבד. השימוש בשירותים ו/או בתוכן המוצג בהם ניתן
לך כמות שהוא (
AS IS) ובכפוף
לזמינותו (
AS
AVAILABLE
), בהתאם
להחלטת העמותה ובלי אחריות מכל סוג שהוא, לרבות היותם מותאמים אישית לצרכיך.

 

7.2.    
לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה ביחס
לתנאי השימוש ו/או בגין השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, או התאמתם לצרכיך. בכפוף
לכל דין, כל הסתמכות על התוכן הינה באחריותך הבלעדית והעמותה דוחה כל אחריות,
מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, אמינות, עמידה בזמנים, עדכניות, איכות, שלמות,
שימושיות, אבטחה או ביצועיהם של השירותים ו/או התוכן ו/או שכל המידע הזמין באמצעות
השירותים ו/או שהתוכן יהיה ללא טעויות או שהטעויות, ככל שישנן, תתוקנה.

 

7.3.    
בכפוף לכל דין, העמותה דוחה כל התחייבות מכל סוג,
מפורשת, משתמעת או על פי דין, ואינה מתחייבת כי השירותים יסופקו כסדרם או בלא הפסקות,
יהיו איכותיים, יתקיימו בבטחה או ללא טעויות ו/או הפרעות או יהיו חסינים מפני גישה
בלתי-מורשית למחשבי ו/או לתוכנות העמותה, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים
בין היתר בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל העמותה או אצל מי מספקיה או
אצלך, ולא תהיה לך כל טענה כלפי העמותה בקשר לכך. הנך מודע/ת לכך כי יתכן שבעתיד
לא יהיו השירותים זמינים בשל צרכי תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת.

 

7.4.    
בכפוף לכל דין, העמותה, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה,
שליחיה או מי מטעמה בשום אופן לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל
אובדן, נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי,
נלווה, משני, עקיף, עונשי או מיוחד (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של מסד נתונים,
אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, פגיעה בפרטיות או הפרעות בשירות)
הנובע מכל הנוגע לתנאי שימוש אלה, מהשימוש או מאי יכולת להשתמש בשירותים, בתוכן
ו/או בכל הקשור אליהם, או כתוצאה משימוש לא מורשה בשירותים, כתוצאה משינוי המידע
שנמסר על ידך, לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד ברווחים, שימוש ואובדן מידע ושאר
נכסים בלתי מוחשיים, זאת גם אם העמותה קיבלה הודעה על האפשרות לאותם הפסדים. במידה
המרבית המותרת על פי דין, החבות הכוללת והמצטברת של העמותה במסגרת כל תנאי מתנאי
שימוש אלו לא תעלה על מאה ש”ח (100₪).

 

7.5.    
מידע אישי עשוי להתקבל ממך במהלך שימושך בשירותים. כל
שימוש אשר נעשה על ידי העמותה במידע האישי אשר התקבל במהלך שימושך בשירותים יהיה
כפוף להוראות המפורטות במדיניות הפרטיות. ידוע לך כי על ידי מסירת המידע האישי
כאמור, לרבות ומבלי להגביל, פרטי התקשרות, הנך מצהיר/ה כי הנך מודע/ת לסיכונים
הכרוכים בכך ואת/ה פוטר/ת את העמותה מכל אחריות לכך.

 

8.      
שיפוי.
הנך מתחייב/ת
לשאת באחריות המלאה בגין כל תוצאה ישירה או עקיפה שתתרחש עקב שימושך בשירותים. בהתאם, הנך מסכים/ה לשפות את העמותה,
עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה, ולהגן עליהם בגין כל תביעה, טענה,
דרישה, הפסד, אבדן-רווח, תשלום, הוצאה או נזק, לרבות
שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט (לרבות, של צד ג’), הנובעים,
באופן ישיר או עקיף
: (א) מהפרת
אחד
או יותר מתנאי השימוש
על ידיך או על ידי משתמש במכשירך או בחשבונך
האישי
;
(ב) כתוצאה מאופן
שימושך או ניסיונך להשתמש בשירותים; (ג) הפרה של הוראות כל דין
אלי
ו
את/ה כפופ/ה; (ד) הפרת זכות כלשהי (לרבות קניין רוחני) של העמותה ו/או
של צד שלישי כלשהו; (ה) הפרה של כל אחד מהמצגים וההתחייבויות שלך במסגרת תנאי השימוש, וכן (ו) כל עניין אחר שעליו את/ה אחראי/ת
על פי
כל דין.

 

9.      
קישורים. באפליקציה
עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט או אפליקציות שאינם מופעלים על ידינו.
הקישורים, השירותים, והמוצרים הנמצאים לעיל מוצגים לנוחות המשתמש בלבד. אין לנו
שליטה על שירותים אלה ואין אנו נושאים באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהצגת
הקישורים באפליקציה בכדי להעיד על תמיכה ו/או קידום התוכן המוצג באתרים כאמור או
על כל קשר אחר אליהם או למפעיליהם.
באחריותך לבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
של צדדים שלישיים אלה. שירות כאמור עשוי להיות כפוף לתנאים נוספים כפי שייקבעו על
ידי הספק הרלוונטי.
אנו ממליצים לך
להפעיל שיקול דעת ולהיזהר בשימוש באתרים של כל צד שלישי.

 

10.   
שונות. כל סכסוך ו/או
שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה יידונו ויוכרעו אך ורק בפני בתי המשפט
המוסמכים בישראל ויהיו בסמכות שיפוטם הייחודית והבלעדית. הדינים שיחולו על תנאי
שימוש אלה ועל כל הנובע ו/או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, יהיו אך ורק דיני מדינת
ישראל והם בלבד. ככל שייקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה
על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו
כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר
את משמעות וכוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם. אין דבר בתנאי
שימוש אלה היוצר כל שלוחה, העסקה, מיזם משותף או שותפות בינך לבין העמותה או מסמיך
אותך לפעול מטעם העמותה. תנאי השימוש משקפים את כלל ההסכמות בין הצדדים בעניין
תנאי השימוש בשירותים והיחסים בין הצדדים ויגברו על כל הסכמה או התחייבות קודמת,
בעל פה או בכתב. העמותה רשאית להמחות, להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה
לפי תנאי השימוש, או כל חלק מהן, לכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אינך
רשאי/ת להמחות, להעביר או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך לפי תנאי השימוש או כל
חלק מהן, וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל. בין הצדדים לא מתקיימים ולא
יתקיימו יחסי עובד-מעביד, יחסי הרשאה, יחסי סוכנות או יחסי שותפות, לכל צורך שהוא.
ככל שנצטרך ליצור אתך קשר, את/ה מסכים/ה שנוכל לעשות זאת לכל כתובת הידועה לנו,
לרבות באמצעות דואר אלקטרוני.