האווירה שצריך לשמר בסביבה | הרב קובי וולק

עין אי”ה ברכות ו’, פסקה נה (ברכות מג:): “ואל יספר עם אשה בשוק א”ר סמדא ואפי’ היא אשתו”. הצניעות הנימוסית שהיא מחזקת את יסוד העולם נגד הפרעות שיכולה הפריצות הטבעית לחולל במצב המוסרי הכללי והפרטי, היא צריכה שמירה רבה שלא תתמעט מתכונתה וערכה בלב בנ”א מפאת הרושם של הרגילות. ע”כ ראוי שיהי’ נשמר אופן הקירוב […]

מה עושים כשיש התנגשות ערכית? | הרב קובי וולק

מידות הראי”ה – צניעות מדת הצניעות גורמת טובות רבות בעולם, ומתוך-כך היא זוכה לדחות מפניה דברים שהיו טובים מצד עצמם, אבל כיון שמפני יצר האדם וכחו החלש יגרמו לפרוץ במדת הצניעות, שהיא קיומו של העולם הרוחני והחמרי. מדת האהבה והידידות, בכל הסימנים והדבורים הנוחים, הי’ ראוי להיות שוה בין המינים, אבל מפני יקרת ערך הצניעות […]

מי צריך להתגבר על הטבע שלו? | הרב קובי וולק

עין אי”ה ברכות “גדולה הבטחה שהבטיחן הקב”ה לנשים, יותר מן האנשים”. (ברכות יז.) “אנשים צריכין לבא לתכלית שלימותם ע”י דברים שהם למעלה מדרכי הטבע הגופני, כי הם הפועלים עושי דרך השלימות. אבל שלימות הנשים היא מתאמת תמיד עם הטבע הישר, מאחר ששלימותן היא תמיד להיות מסייעות ע”י ראשי המשפחה, א”כ אהבת המשפחה תועיל הרבה להדריכם […]