Aws mp4

 

ZXCV

ASDF

QWER

QWER

Test aws

הרב אלישע וישליצקי – ראש השנה

שיעורו של הרב אלישע וישליצקי בנושא ראש השנה, כפי שצולם בתאריך כד’ אלול תשע”ו (27.09.2016) במכינת עצם.

TEST AWS APP

שיחתו של הרב דוד חטואל

שיחתו של הרב דוד חטואל, בנושא “ההתמודדות עם השכול”, כפי שצולמה בתאריך י”ג כסלו תשע”ה (25.11.2015) במכינת עצם.

PIXABY

הלכות שבת וחג שבועות הסמוך לו/ הרב ישראל וינגוט

לקראת חג השבועות הבעל”ט נעמוד על מספר הלכות הנוגעות ליום זה בכלל, ובפרט השנה בהיותו סמוך לשבת: רצוי להקדים סעודה שלישית לפני 16:12במידה ואוכלים אח”כ, לא יאכל יותר מכביצה פת.

הכוזרי : דצח”מ וישראל | הרב רפי פרץ

מוזמנים לבקר באתר המכינה: https://otzem.org.il/ מוזמנים לעקוב אחרינו גם בדף הפייסבוק: https://www.facebook.com/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A6%D7%94%D7%9C-%D7%A2%D7%A6%D7%9D-493101324086118/

TEST API

DDD

Test API

Test API

אורות המלחמה: מה עומד לצאת מכל המלחמות שבעולם? פסקה אחרונה! סיכום הספר 13# | הרב רפי פרץ

אורות המלחמה פסקה י בגדולת העולם, בהופעת הזיו של קדושת ישראל ברוממותו, אין אחיזה לכל זונים, לכל העומדים מבחוץ, לבסס איזה מוסד הדוחק רגלי אור ישראל, לבצר איזו הארה מיסתית,

אורות המלחמה: בירור עצמי של האומה בארצה 11# | הרב רפי פרץ

אורות המלחמה פסקה ז מתגלה בכנסת ישראל צבעה העצמי, הולכים הכחות ומתפתחים, הולכת ושבה לה החכמה, הגבורה היושר והטהרה הפנימית, הולכת האומה ונבנית, מתתקנת היא לגאולתה, גאולת עולמים, פורחת היא

אורות המלחמה: בירור זהות עם ישראל 10# | הרב רפי פרץ

אורות המלחמה פסקה ו’ “כל העמים מתפתחים, ויוצאים אל הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות. המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם, עד שמתבלטת צורתו ויוצאת אל הפועל בהגמרה בכל

אורות המלחמה: “זה המודל של מדינת ישראל” 6# | הרב רפי פרץ

אורות המלחמה פסקה ב אנו מסתכלים בדורות הראשונים, המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים, אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה – והם הם הגדולים שאנו מתיחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. הננו מבינים, שהזיק

אורות המלחמה: היסוד שמגלה מי אנחנו! 5# | הרב רפי פרץ

אורות המלחמה פסקה ב אנו מסתכלים בדורות הראשונים, המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים, אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה – והם הם הגדולים שאנו מתיחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. הננו מבינים, שהזיק

קבלת התורה בפורים מרצון | הרב רעי פרץ

היסוד הטבעי שבקדושה שמפעם בחזקה בנשמתן של ישראל, אינו מניח את היסוד של הבחירה החפשית להתגלות בכל מילואה. ומאז עמדו רגלי אבותינו על הר סיני, אורות החיים הטבעיים שבקדושה מתגברים

בדיקה13141

ט”ו בשבט: ערכה של ארץ ישראל | הרב אלי אדלר

הרב אלי אדלר הוא ראש מדרשת רינה בשלומית. מחבר הספרים ‘תפילת ישרים’, ‘בימי מרדכי’ ועוד. הרב מוביל קו מחשבה ייחודי ומרתק ביחס למשמעות מועדי השנה לזמננו אנו.

האווירה שצריך לשמר בסביבה | הרב קובי וולק

עין אי”ה ברכות ו’, פסקה נה (ברכות מג:): “ואל יספר עם אשה בשוק א”ר סמדא ואפי’ היא אשתו”. הצניעות הנימוסית שהיא מחזקת את יסוד העולם נגד הפרעות שיכולה הפריצות הטבעית

מה עושים כשיש התנגשות ערכית? | הרב קובי וולק

מידות הראי”ה – צניעות מדת הצניעות גורמת טובות רבות בעולם, ומתוך-כך היא זוכה לדחות מפניה דברים שהיו טובים מצד עצמם, אבל כיון שמפני יצר האדם וכחו החלש יגרמו לפרוץ במדת

מי צריך להתגבר על הטבע שלו? | הרב קובי וולק

עין אי”ה ברכות “גדולה הבטחה שהבטיחן הקב”ה לנשים, יותר מן האנשים”. (ברכות יז.) “אנשים צריכין לבא לתכלית שלימותם ע”י דברים שהם למעלה מדרכי הטבע הגופני, כי הם הפועלים עושי דרך