// מי צריך להתגבר על הטבע שלו? | הרב קובי וולק

עין אי”ה ברכות

“גדולה הבטחה שהבטיחן הקב”ה לנשים, יותר מן האנשים”. (ברכות יז.)

“אנשים צריכין לבא לתכלית שלימותם ע”י דברים שהם למעלה מדרכי הטבע הגופני, כי הם הפועלים עושי דרך השלימות. אבל שלימות הנשים היא מתאמת תמיד עם הטבע הישר, מאחר ששלימותן היא תמיד להיות מסייעות ע”י ראשי המשפחה, א”כ אהבת המשפחה תועיל הרבה להדריכם בדרך טובים. ע”כ הבטחתן גדולה יותר, כי הן בטוחות מצד הטבע, מה שא”כ האנשים שעליהם להיות המתחילים בדרך ד’. וביאר כי למשל בערך הגדלת התורה, זכות הנשים היא באקרויי גנייהו לבי כנישתא, שאהבת הבנים מסייע לזה, כיון שכבר נמנו בעליהם וגמרו לתן הנער לבית הספר. ובאמתוני לגברייהו עד דאתו מבי רבנן. שכל זאת מתחילי הדרך הטובה בהתגברות הטבע הם האנשים, והנשים מובטחות הנה ע”פ דרך הטבע הישרה להיות מסייעות אל הדרך הטובה.”

אולי יעניין אותך גם...

מומלצים